Polityka Prywatności

O nas

Administratorem danych osobowych jest Creative Dance Studio Tańca i Ruchu Paweł Muchewicz (NIP:5882260495) oraz Dance Fit Center s.c (NIP: 5882411178‬) oraz Taneczny Klub Sportowy Creative Dance (NIP: 5882408331‬) z siedzibą w Rumi przy ul. Gdyńskiej 47 (zwane dalej: „Studiem tańca”).

Postanowienia ogólne

Przywiązujemy szczególną wagę do ochrony prywatności naszych Klientów – dorosłych uczestników kursów tańca, niepełnoletnich tancerzy i pracowników. Dbamy, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodne z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), ustawy o ochronie danych osobowych i przepisami szczególnymi.

Wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Opracowujemy polityki i procedury, organizujemy szkolenia podnoszące wiedzę i kompetencje naszych prawników w tym zakresie.

Skąd mamy dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe otrzymane od Państwa poprzez złożenie zapytania za pomocą formularza kontaktowego, poczty elektronicznej, telefonicznie oraz podczas bezpośrednich kontaktów, np. podczas wizyty w studiu, zapisówna zajęcia czy turniejach tańca. Celem przetwarzania danych jest nawiązanie kontaktu oraz przedstawienia oferty, w szczególności w zakresie kursów tanecznych, wyjazdów szkoleniowych, turniejów.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane osobowe

Dane osobowe pozyskane od Państwa służą zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Prowadzimy także działalność marketingową, by zapewnić aktualne informacje o naszych produktach i usługach. Jako pracodawca, przetwarzamy dane osobowe pracowników.

Na jakich zasadach i na jakiej podstawie przetwarzamy Państwa dane

Zapewniamy, aby dane osobowe były:

 •   przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;

 •   zbierane w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach;

 •   adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego co niezbędne;

 •   prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 •   przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne;

 •   przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo.

  Dane osobowe przetwarzamy:

a. na podstawie udzielonej przez Państwa zgody;

b. na podstawie podjętych przez Państwa działań przed zawarciem umowy lub w celu jej zawarcia, a następnie w celu wykonania postanowień zawartej umowy;

c. w celu wypełnienia ciążącego na nas obowiązku;
d. napodstawieprawnieuzasadnionegointeresuadministratora.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody informujemy, że może zostać ona wycofana w każdym momencie, m.in. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@creativedance.pl

Jakie prawa Państwu przysługują

Podejmujemy odpowiednie środki, aby w przejrzystej, zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, udzielić wszelkich stosownych informacji oraz prowadzić komunikację w sprawie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją przysługującego Państwu prawa do:

 •   dostępu do danych;

 •   usunięcia danych;

 •   przenoszenia danych;

 •   ograniczenia przetwarzania;

 •   sprostowania;

 •   sprzeciwu;

 •   cofnięcia zgody.

  Podwykonawcy/podmioty przetwarzające/odbiorcy

  Jeżeli współpracujemy z podmiotami, które w naszym imieniu przetwarzają dane osobowe, korzystamy wyłącznie z usług takich podmiotów, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Szczegółowo sprawdzamy te podmioty i zawieramy właściwe umowy powierzenia przetwarzania danych.

  Upoważnienia

  Zapewniamy, by każda osoba działająca z naszego upoważnienia i mająca dostęp do Państwa danych osobowych przetwarzała je wyłącznie na nasze polecenie, chyba że inne wymagania wynikają z prawa unijnego lubkrajowego.

  Pliki cookies

  Korzystanie z serwisów Studia tańca stanowi zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażacie zgody na używanie przez Studio tańca cookies, powinniście zablokować je
  w ustawieniach swojej przeglądarki.

  Cookies – ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

  Informujemy, że Studio tańca nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu.

  Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 24.05.2018 r.

NASI PARTNERZY