Regulamin

Regulamin Studia Tańca oraz TKS Creative Dance

 • §1 Definicje
 1. Uczestnik zajęć – osoba, która została zapisana przez CD na zajęcia.
 2. Klient – osoba pełnoletnia która zawarła umowę z CD i uiściła opłatę w wymaganej wysokości. Klient może zawrzeć umowę z CD we własnym imieniu i na własną rzecz jako Uczestnik zajęć albo w imieniu i na rzecz innego Uczestnika zajęć jako jego rodzic, opiekun prawny lub inna osoba upoważniona do działania na rzecz Uczestnika.
 3. Instruktor – osoba prowadząca zajęcia CD i przygotowująca choreografię.
 4. CD – należy przez to rozumieć odpowiednio:
  1. Creative Dance Studio Tańca i Ruchu Paweł Muchewicz ul. Gdyńska 47,
   84-230 Rumia (NIP: 5882260495)
  2. Dance Fit Center s.c ul. Gdyńska 47, 84-230 Rumia (NIP: 5882411178)
  3. Taneczny Klub Sportowy Creative Dance ul. Gdyńska 47, 84-230 Rumia (NIP: 5882408331)
 5. Grupa – wyodrębnione według stylu tańca i poziomu zaawansowania grono osób, w ramach którego prowadzone są zajęcia grupowe zgodnie z ustalonym harmonogramem, grafikiem.
 6. Karta CD – imiennie przypisany identyfikator wydawany przez CD nowemu Uczestnikowi po uiszczeniu opłaty członkowskiej.
 7. Pakiet – określona liczba lekcji indywidualnych o ograniczonym terminie realizacji;
 8. Cennik – aktualne ceny za zajęcia w CD dostępny na stronie www.creativedance.pl oraz w placówce CD.
 9. Umowa – odrębny dokument określający szczegółowe prawa i obowiązki Klienta, Uczestnika i CD.
 10. Zajęcia regularne – ogólnie dostępne zajęcia prowadzone w Grupach zgodnie z aktualną ofertą dostępną w studiu CD, z wyłączeniem: lekcji indywidualnych, grup specjalnych, grup zamkniętych, warsztatów i kursów
 • §2 Postanowienia Ogólne
 1. Niniejszy regulamin został stworzony dla potrzeb CD
 2. Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Studio CD oraz prawa i obowiązki jego klientów będących konsumentami, zwanych dalej Uczestnikami.
 3. Celem wzięcia udziału w zajęciach wszyscy Uczestnicy korzystający z usług Studia powinni obowiązkowo podporządkować się zapisom regulaminu oraz zaleceniom i wskazówkom pracowników Studia.
 • §3 Uczestnicy CD
 1. Uczestnikiem może zostać każda osoba, która:
  1. zapoznała się i zaakceptowała regulamin CD
  2. Dokona odpłatności za wybrane zajęcia zgodnie z obowiązującym cennikiem
  3. Jest w przedziale wiekowym od 3-99 lat
 • §4 Zajęcia w Grupach
 1. Liczba osób w Grupie jest ograniczona.
 2. O kolejności naboru do Grupy decyduje data zapisania się na zajęcia i uiszczenia opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem.
 3. Zapisy na zajęcia do poszczególnych Grup są prowadzone:
  1. w placówce CD,
  2. telefonicznie,
  3. na stronie www.creativedance.pl
  4. drogą mailową
 4. Jeżeli Grupa nie zostanie utworzona lub wpłata należności nastąpi po zakończeniu zapisów ze względu na wyczerpanie limitu miejsc, Uczestnik może według swojego wyboru:
  1. zapisać się do innej Grupy,
  2. zgłosić żądanie zwrotu pieniędzy w niewykorzystanym zakresie w trybie §8 pkt.8
 5. W przypadku niskiej frekwencji Uczestników danej Grupy, CD zastrzega prawo do:
 1. rozwiązania Grupy lub
 2. zmiany planu i harmonogramu zajęć Grupy.

W przypadku braku zgody Uczestnika ust. 4 stosuje się odpowiednio.

 1. Uczestnik może zmienić Grupę na warunkach określonych w umowie.
 • §5 Organizacja Zajęć
 1. CD informuje, iż przedmiotem usługi jest możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia instruktora. Zajęcia prowadzone w CD, są zajęciami technicznymi, opartymi o konkretną technikę lub elementy techniczne o charakterze sportowym.
 2. CD nie oferuje swoim klientom ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik zajęć deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie członkostwa, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Klient taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu lub umowę.
 3. Instruktor w CD prowadzi zajęcia techniczne oparte na sekwencjach połączonych ruchów. Wszelkie zajęcia rytmiczne są oparte o wyklaskiwanie rytmu, wyliczanie rytmu i taktów lub odpowiednie komendy głosowe. Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika (instruktora) w celu umilenia sobie czasu pomiędzy nauką poszczególnych figur. Jest również dla wielu pracowników (instruktorów) sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.
 4. Zajęcia odbywają się we właściwej placówce CD.
 5. W przypadku zdarzeń losowych, CD zastrzega prawo do incydentalnej:
  1. zmiany miejsca prowadzenia zajęć Grupy,
  2. zmiany terminu zajęć w Grupie
  3. odwołania zajęć
 6. W przypadkach wskazanych w ust. 2 Uczestnik, któremu taka zmiana uniemożliwiła wzięcie udziału w zajęciach może:
  1. zgłosić żądanie przesunięcia karnetu albo
  2. przeznaczyć niewykorzystane zajęcia na zajęcia w innej Grupie w terminie 30 dni od dnia nieobecności.
 7. W przypadku choroby lub innej uzasadnionej niedyspozycji Instruktora, CD zapewnia odpowiednie zastępstwo danej Grupy.
 8. CD zastrzega prawo zmiany terminu, miejsca, Instruktora, częstotliwości zajęć w trakcie trwania kursu.
 9. Zajęcia w Grupach odbywają się w systemie rocznym i nie są prowadzone w trakcie przerw od zajęć szkolnych, tj. ferii zimowych oraz wakacji, odbywających się zgodnie z właściwym kalendarzem roku szkolnego.
 1. W trakcie przerw od zajęć szkolnych wskazanych w ust. 6 Uczestnik może brać udział w prowadzonych przez CD warsztatach oraz kursach wakacyjnych, półkoloniach itd. za dodatkową opłatą określoną w aktualnej ofercie i cenniku.
 2. W szczególnych okolicznościach, kiedy prowadzenie przez Szkołę zajęć w formie stacjonarnej nie jest możliwe z przyczyn od niej niezależnych, w szczególności takich jak: zakaz administracyjny, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan epidemii, stan wyjątkowy, stan wojenny, stan klęski żywiołowej, stan zagrożenia terrorystycznego lub inne nadzwyczajne okoliczności, których występowanie zagraża życiu lub zdrowiu dzieci, opiekunów lub personelu Studia Tańca Creative Dance . Szkoła może prowadzić zajęcia w formie zdalnej, z wykorzystaniem technik przesłania obrazu i dźwięku na odległość „nauczanie zdalne”. Nauczanie zdalne może być prowadzone do czasu ustania przeszkody, uniemożliwiającej prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i nie wpływa na koszt zajęć.
 • §6 Uczestnictwo w Zajęciach
 1. Klient ma obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem, oraz przestrzegać jego zapisów.
 2. Klient który po raz pierwszy zapisuje się na zajęcia do CD, zobowiązany jest do uiszczenia jednorazowej opłaty członkowskiej w wysokości 10 zł, podania swoich danych osobowych: imienia nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu i adresu mail oraz daty urodzenia.
 3. W momencie zapisania się Klient powinien dokonać wpłaty za wybrane zajęcia i podpisać umowę.
 4. Informację o rozpoczęciu kursu Klient otrzymuje mailem, smsem bądź telefonicznie.
 5. Zajęcia odbywają się w terminach określonych w harmonogramie Grupy dostępnym na stronie www.creativedance.pl oraz w placówce CD.
 6. W zajęciach danej Grupy biorą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy zostali do niej zapisani, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
 7. Uczestnik w ramach przysługującej mu liczby zajęć może brać udział w zajęciach innej Grupy na zasadach określonych w Umowie.
 8. W trakcie zajęć Grupy na sali nie mogą przebywać osoby trzecie niebędące Uczestnikami danej Grupy, chyba że Instruktor wyrazi na to zgodę. CD może organizować zajęcia otwarte, w których mogą brać udział osoby zaproszone przez Uczestnika. O terminach zajęć otwartych CD informuje Uczestników.
 9. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach Grupy, do której Uczestnik został zapisany, Uczestnik może przeznaczyć niewykorzystane zajęcia w terminie 30 dni od dnia nieobecności na zajęcia w innej Grupie z oferty zajęć regularnych. Po wcześniejszej informacji wysłanej mailem podając przyczynę na adres info@creativedance.pl lub biuro@creativedance.pl
 10. Przed rozpoczęciem zajęć Uczestnik zobowiązany jest okazać Kartę CD lub dokument tożsamości w recepcji. W celu pobrania kluczyka do szatni należy pozostawić kartę CD w recepcji . Dotyczy to również osoby posiadające karty partnerskie typu Benefit, Fitprofit czy OKSystem. Osoby nieposiadające karty CD (dot. Dzieci i młodzieży) konieczne jest zgłoszenie swojej obecności w recepcji studia przed rozpoczynającymi zajęciami
 11. Po zakończonych zajęciach Uczestnik zobowiązany jest zabrać wszystkie swoje rzeczy, zamknąć szafkę, oddać kluczyk i odebrać Kartę CD, jeżeli zostawił ją w recepcji.
 12. W przypadku utraty lub zatrzymania kluczyka, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty kwoty 50 zł brutto tytułem kosztów administracyjnych. W przypadku zgubienia karty członkowskiej zobowiązany jest do zapłaty kwoty 10 zł brutto w celu wyrobienia nowej.
 13. Uczestnik ma prawo:
 1. brać udział w wybranych i opłaconych zajęciach.
 2. brać udział – według określonych warunków – we wszystkich imprezach organizowanych przez CD
 3. do informacji na bieżąco o działalności CD poprzez e-mail, sms oraz informacji udzielonych w recepcji CD
 1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do:
  1. uczestniczenia w zajęciach w odpowiednim obuwiu, które nie niszczy i nie brudzi podłogi,
  2. punktualnego stawiania się na zajęcia Grupy, pod rygorem odmowy dopuszczenia do zajęć,
  3. uczestniczenia w zajęciach w sposób, który nie zakłóca ich przebiegu,
  4. podporządkowania się poleceniom Instruktora.
 2. poinformować recepcję studia o zmianie nr telefonu, adresu email lub innych danych osobowych
 3. w razie uszkodzenia lub zanieczyszczenia parkietu poinformować o tym instruktora lub recepcję Studia CD.
 4. obowiązkowa jest wcześniejsza rezerwacja miejsc poprzez formularz na stronie www.creativedance.pl/grafik, telefonicznie lub mailowo.
 5. Odwołanie rezerwacji miejsca na zajęcia jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowanymi zajęciami (24 godziny). Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce CD. W przypadku braku zgłoszenia w terminie, odrobienie nieobecności będzie niemożliwe.
 6. W przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika obowiązków wskazanych w ust. 10 Instruktor ma prawo wyłączenia Uczestnika z czynnego udziału w zajęciach. Wyłączeni z zajęć niepełnoletni Uczestnicy mają obowiązek pozostać w Studiu Creative Dance do momentu zakończenia zajęć Grupy.
 7. Recepcjonista oraz instruktor mają prawo nie wpuścić uczestnika na zajęcia, których wcześniej nie opłacił.
  1. Recepcja, jak i pracownicy administracji wraz z kierownictwem mają prawo zdecydować o niedopuszczeniu do zajęć dowolnej osoby bez podania przyczyny, jeśli uznają, że wpływa to na bezpieczeństwo lub komfort zajęć.
  2. Recepcja, pracownicy administracji, jak i kierownictwo mogą podjąć taką decyzję w dowolnym momencie prowadzenia zajęć.
 8. Każda osoba, niebędąca opiekunem Uczestnika zajęć, która przebywa na terenie CD musi posiadać ważny karnet na zajęcia. W przypadku nieposiadania karnetu jest zmuszona opuścić placówkę w trybie natychmiastowym Każdy karnet określa precyzyjnie czas, godzinie oraz personalia osoby uprawnionej do przebywania na terenie placówki w wybranych godzinach, na określonych w regulaminie zasadach. Nie można przebywać w placówce poza wyznaczonymi warunkami.
 9. Karnet ważny jest miesiąc minus 1 dzień licząc od daty zakupu. (dot. dorosłych)
 10. Karnet dla dzieci – jest to opłata miesięczna liczona od 1 dnia miesiąca. W razie notorycznego zalegania z opłatami i braku chęci zapłaty za wykonaną usługę, sprawa wykonania odbioru należności zostanie zlecona do firmy windykacyjnej. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia uczestnictwa w zajęciach dziecka do momentu uregulowania zaległości.
 • §7 Lekcje Indywidualne
 1. Lekcje indywidualne mogą być realizowane w Pakiecie.
 2. W przypadku wykupienia pojedynczej lekcji indywidualnej Uczestnik w terminie 7 dni od dnia odbycia lekcji ma możliwość wykupienia Pakietu z zaliczeniem odbytej już lekcji jako zrealizowanej w ramach Pakietu i rozliczeniem tej lekcji po cenie właściwej dla wybranego Pakietu.
 3. W lekcjach indywidualnych realizowanych w ramach Pakietu mogą brać udział wyłącznie osoby imiennie wskazane w dacie jego nabycia.
 4. Wykupując lekcję indywidualną lub Pakiet Uczestnik może wskazać konkretnego Instruktora spośród aktualnie dostępnych. Uczestnik może zmienić Instruktora w trakcie realizowania Pakietu. Zmiana Instruktora może wiązać się z koniecznością dopłaty.
 5. Termin lekcji indywidualnych można rezerwować osobiście w placówce CD lub telefonicznie pod numerem telefonu CD.
 6. Lekcje indywidualne opłacane są z góry w przeciągu 2 dni od daty rezerwacji przelewem bankowym, płatnością on-line lub gotówka w recepcji CD. Po bezskutecznym upływie tego terminu rezerwacja zajęć zostaje anulowana.
 7. Przy ustalaniu terminu lekcji indywidualnych brana jest pod uwagę dyspozycyjności wybranego Instruktora oraz dostępność sal tanecznych.
 8. Odwołanie lekcji indywidualnej jest możliwe nie później niż na jeden dzień przed planowaną lekcją (24 godziny). Zgłoszenia należy dokonywać telefonicznie, mailowo lub osobiście w placówce CD, w której odbywa się lekcja indywidualna. W przypadku braku zgłoszenia w tym czasie, zmiana terminu rezerwacji będzie niemożliwa.
 9. CD nie prowadzi rezerwacji sal tanecznych na lekcje indywidualne z wyprzedzeniem dłuższym niż 1 miesiąc.
 10. Jeżeli z przyczyn losowych zaistniałych po stronie CD zarezerwowana lekcja nie może się odbyć, CD zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestnika o tym fakcie. W przypadku odwołania lekcji z przyczyn wskazanych w zdaniu poprzedzającym, lekcja może zostać odrobiona w innym terminie. Jeżeli Uczestnik wyrazi zgodę na zmianę Instruktora, lekcja indywidualna uważana jest za zrealizowaną.
 11. Lekcja indywidualna rozpoczyna się i kończy o ustalonych godzinach bez względu na obecność Uczestnika.
 12. Pakiet nie może zostać zrealizowany po upływie jego okresu ważności.
 13. CD zastrzega sobie prawo prowadzenia jednocześnie na jednej sali tanecznej kilku lekcji indywidualnych dla różnych Uczestników.
 14. Lekcje indywidualne mogą uwzględniać wybrany przez Uczestnika podkład muzyczny, który powinien być dostarczony w formacie uzgodnionym z Instruktorem.
 15. Czas trwania lekcji indywidualnych to 45 min.
 16. Postanowienia § 4 niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie.
 • §8 Karnet Open
 1. Karnet OPEN uprawnia do nielimitowanego udziału w zajęciach regularnych w dowolnie wybranej Grupie, która dysponuje wolnymi miejscami. Karnet OPEN nie daje gwarancji udziału w wybranych zajęciach.
 2. W przypadku karnetów OPEN nie są honorowane karty systemów korzystania z rozrywki, w tym m.in. Multisport, FitProfit oraz OKSystem.
 3. Nabywca Karnetu OPEN ma możliwość indywidualnego wynajmu sal tanecznych na warunkach odrębnie określonych z CD.
 4. Karnet OPEN nie ma możliwości przedłużenia ani zawieszenia.
 5. Pozostałe Karnety również nie podlegają przedłużeniu ani zawieszeniu.
 • §9 Bezpieczeństwo
 1. CD nie ubezpiecza Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani też nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Osoby, które chcą być ubezpieczone na wypadek zdarzenia zaistniałego podczas zajęć tanecznych, powinny wykupić stosowne ubezpieczenie we własnym zakresie.
 2. CD informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia uczestnika zajęć. Jednocześnie klient deklaruje, iż nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku doznania kontuzji lub uszczerbku na zdrowiu, który został doznany w wyniku niedostosowania się do poleceń i uwag instruktora lub korzystania ze sprzętu w sposób niezgodny z instrukcją. Uczestnik taką, szczegółową deklarację składa, podpisując oświadczenie zdrowotne oraz oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 3. Uczestnicy są obowiązani zgłaszać Instruktorowi przed zajęciami wszelkie dolegliwości zdrowotne, złe samopoczucie, urazy, kontuzje oraz ciążę i inne. Przed przystąpieniem do udziału w zajęciach Uczestnik oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. W przypadku problemów zdrowotnych CD rekomenduje konsultacje z lekarzem sportowym.
 4. Przebywanie w salach tanecznych jest dozwolone tylko za wiedzą i zgodą Instruktora lub CD .
 5. Uczestnicy oraz osoby trzecie przebywające na terenie placówki CD zobowiązane są do przestrzegania przepisów bhp i p-poż obowiązujących na terenie CD lub w miejscu prowadzenia zajęć oraz poleceń Instruktorów i uprawnionych pracowników, jak również do zachowania czystości i poszanowania mienia CD.
 6. Uczestnik oczekujący na zajęcia powinien przebywać w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku.
 7. Zabrania się wnoszenia na salę taneczną jedzenia, ciepłych, szklanych napojów. Napoje zimne (tylko w plastikowych butelkach) mogą być wnoszone i spożywane w miejscu i czasie wskazanym przez Instruktora.
 8. Na terenie CD obowiązuje zakaz palenia tytoniu, wnoszenia, spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających, wprowadzania zwierząt, rowerów oraz wnoszenia przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia innych osób.
 9. Uczestnicy są zobowiązani przechowywać swoje rzeczy w zamkniętej na klucz szafce (dot. Osób pełnoletnich) osoby do 18 roku życia nie otrzymują kluczyka mogą natomiast schować swoje rzeczy do otwartej wolnej szafki.
 10. Ewentualne przypadki zagubienia lub uszkodzenia mienia powinny być niezwłocznie zgłaszane w recepcji placówki CD.
 11. CD rekomenduje niewnoszenie cennych przedmiotów na teren placówki CD.
 12. CD informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i pozostawiać takowe w zamkniętych na klucz szafkach, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zamknięcia na klucz w szafce), mimo zaleceń ze strony Klubu. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.
 13. Uczestnik i/lub Klient ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody, w tym szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń Instruktora lub pracownika CD.
 14. Rodzice/opiekunowie, mogą pozostawić dzieci w Studiu Creative Dance nie wcześniej, niż 15 min. przed rozpoczęciem zajęć i powinni odebrać je nie później, niż 10 min. po ich zakończeniu.
 15. CD informuje, że teren placówki jest monitorowany ze względów bezpieczeństwa. Przebywanie na terenie placówki jest skrupulatnie rejestrowane (audio i video) ze względów bezpieczeństwa za pomocą różnych środków (smartphone, tablet, kamera, rejestracja audio, telefon itp.). Ma to posłużyć w przypadku jakichkolwiek sporów prawnych jako materiał dowodowy. Rejestrowany jest jedynie teren holu oraz recepcji na wypadek wtargnięcia osób niebędących naszymi klientami. Codzienna praca CD nie będzie rejestrowana, a materiały codziennie kasowane. Jest to działanie jedynie prewencyjne w trosce o najwyższą jakość świadczonych usług. Jeśli nie wyrażasz zgody na nagrywanie, prosimy o opuszczenie placówki.
 • §10 System Płatności
 1. W przypadku nowych Uczestników pobierana jest jednorazowa opłata członkowska w wysokości 10zł.
 2. CD udostępnia następujące metody płatności:
  1. Gotówka,
  2. Karta płatnicza,
  3. Przelew tradycyjny,
  4. Przelew on-line.
 3. Wszelkie opłaty powinny zostać uregulowane w wysokości, terminach i na zasadach określonych w umowie zawartej przez Uczestnika z CD.
 4. Aktualny Cennik usług świadczonych przez CD znajduje się na stronie www.creativedance.pl
 5. CD zastrzega możliwość zmiany Cennika. Informacja o planowanej zmianie cen za zajęcia, podawana jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.creativedance.pl oraz w Studio CD. Nowy cennik nie dotyczy usług opłaconych przed jego wejściem w życie.
 6. CD może przygotować indywidualną ofertę w szczególności dla:
  1. grup studenckich organizowanych w ramach współpracy z uczelniami,
  2. grup ustalanych indywidualnie,
  3. grup specjalnych,
  4. grup zamkniętych, w tym dla zespołów tanecznych.
 7. Na wniosek Klienta zgłoszony w ciągu 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła płatność, CD wystawi fakturę. W tym celu obowiązkowe jest, aby Uczestnik przekazał – zwrócił paragon fiskalny. Dane niezbędne do wystawienia faktury należy przekazać pracownikowi recepcji CD.
 8. Jeżeli Klientowi przysługuje zwrot opłat, są one dokonywane przez CD w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia uzasadnionego żądania zwrotu opłat przelewem lub gotówką na wskazane przez Klienta konto bankowe lub inną metodą płatności, chyba że Umowa stanowi inaczej.
 • §11 Rozwiązanie Umowy
 1. Umowa zawarta przez Klienta z CD może zostać rozwiązana za porozumieniem stron.
 2. Klient może rozwiązać umowę o udział w zajęciach grupowych w każdym czasie za dwumiesięcznym okresem wypowiedzenia, który liczony jest od pierwszego dnia następnego miesiąca po zaistniałym fakcie.
 3. W przypadku nie przestrzegania zapisów niniejszego Regulaminu oraz zapisów właściwego Statutu, zarówno CD, jaki i Klient może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne ze skreśleniem Uczestnika z listy uczniów placówki CD.
 4. Umowa może zostać rozwiązania przez CD m.in. w przypadku, gdy:
  1. nie została wniesiona opłata za udział w zajęciach na warunkach określonych w zawartej umowie,
  2. mimo upomnienia Uczestnik nie stosuje się do obowiązujących regulacji wewnętrznych, w tym Regulaminu, przepisów bhp i p-poż,
  3. przy zapisywaniu na zajęcia zostało złożone niezgodne z prawdą oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach,
  4. uczestnik swoim zachowaniem stwarza zagrożenie dla życia lub zdrowia swojego lub osób trzecich,
  5. uczestnik przebywa na terenie placówki CD pod wpływem środków odurzających lub rozpowszechnia ww. środki na terenie placówki CD,
  6. uczestnik dopuszcza się wandalizmu, kradzieży lub wymuszeń na terenie placówki CD,
  7. poprzez swoje nieodpowiednie zachowanie Uczestnik uniemożliwia pracę w Grupie i prowadzenie zajęć
  8. uczestnik swoim zachowaniem narusza dobre obyczaje lub/i zasady współżycia społecznego
 • §12 Reklamacje
 1. Klient może złożyć reklamację pisemnie lub w formie elektronicznej, jeżeli usługi świadczone przez CD nie są realizowane przez CD lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub umową.
 2. Reklamacja powinna zawierać:
  1. dane tożsamości reklamującego,
  2. temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację,
  4. podpis reklamującego– w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
 3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać do Właściciela CD pisemnie w recepcji CD lub drogą e-mailową na adres: biuro@creativedance.pl, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.
 4. CD udziela odpowiedzi na reklamację drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany przez reklamującego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 5. CD może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli
  1. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie lub załącznikach w takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
  2. reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
  3. reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
  4. zostanie złożona po upływie 14 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
 6. Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, CD może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać reklamującego do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
 7. O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania CD poinformuje niezwłocznie reklamującego.
 • §13 Regulamin świadczeń usług w przypadku zawierania umów droga elektroniczną lub za pośrednictwem konta Uczestnika
 1. Poprzez zawarcie przez Uczestnika umowy za pośrednictwem konta Uczestnika należy rozumieć zawarcie umowy na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. t.j. z 2017 poz. 683).

Odstąpienie od umowy

 1. Uczestnik w przypadku zawarcia umowy na odległość ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni od zawarcia umowy poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy bądź w formie elektronicznej na adres mailowy Studia według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. Po skutecznym odstąpieniu od umowy Studia dokona zwrotu uiszczonej przy zawieraniu umowy opłaty na rachunek bankowy, z którego została ona dokonana.

Zakres usług świadczonych za pośrednictwem konta Uczestnika

 1. Świadczenie przez Studio usług drogą elektroniczną polega na umożliwieniu dokonania zakupu wybranego karnetu oraz uiszczenia opłat za zakup jednorazowego wejścia. Opłata członkowska płatna jest na miejscu w studio. 
 1. Korzystanie z konta Uczestnika obejmuje:
  – rezerwacja oraz anulowanie miejsca na zajęcia,
  – możliwość zakupu karnetu
  – możliwość wykupienia pojedynczego wejścia
 2. Do korzystania z konta Uczestnika konieczne jest jego uprzednie założenie. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny podając prawdziwe dane osobowe wraz z oświadczeniem poszczególnych zgód.
 3. Założyć konto mogą jedynie osoby, które ukończyły 18 rok życia. Osobom poniżej 18 roku życia może je założyć przedstawiciel ustawowy.
 4. Rejestracja i założenie konta wymaga akceptacji:
  – regulaminu,
  – zgody na przetwarzanie danych osobowych
 5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie droga mailową newslettera nie jest wymagane do rejestracji i założenia konta.
 6. Do założenia konta i jego korzystania konieczne ale dobrowolne jest podanie:
  –imienia i nazwiska
  –nr telefonu
  –adresu mailowego
 7. Podanie pozostałych danych jest całkowicie dobrowolne.
 8. Studio nie odpowiada za skutki podania nieprawdziwych danych osobowych w procedurze rejestracji konta Uczestnika.
 1. Płatności za pośrednictwem konta Uczestnika są dostępne w formie:
  – płatności elektronicznej payU
  – płatności elektronicznej przelewy24
  – płatności przelewem tradycyjnym

Reklamacje

 1. Uczestników Studia Tańca i Ruchu Creative Dance mogą składać reklamacje co do świadczonych droga elektroniczną usług pisemnie, mailowo na adres biuro@creativedance.pl bądź osobiście
  w siedzibie Studia.
 1. W reklamacji należy podać imię i nazwisko wraz adresem zwrotnym oraz opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji.
 2. Odpowiedzi na reklamacje Studio udzieli w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 • §14 Wykorzystanie Wizerunku
 1.  Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa klientów w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas Warsztatów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z CD. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.
 • §15 Prawa Własności Intelektualnej
 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej do materiałów reklamowych, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych oraz choreografii przysługują wyłącznie CD lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały CD do użytkowania. Korzystanie z usług świadczonych przez CD i ww. treści nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Uczestnika lub/i działającego w jego imieniu Klienta części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
 2. Zabronione jest bez zgody CD wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do treści, o których mowa w ust. 1.
 3. Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, wideo, czy ścieżki dźwiękowej pobytu na terenie CD bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie CD zajęć, wizerunku trenera czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.
 • §16 Pliki cookies

Korzystanie z serwisów Studia tańca stanowi zgodę na używanie plików cookies. Jeżeli nie wyrażacie zgody na używanie przez Studio tańca cookies, powinniście zablokować je w ustawieniach swojej przeglądarki. Cookies – ciasteczka zawierają dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym użytkownika danego Serwisu internetowego, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem, z tego urządzenia końcowego.

Informujemy, że Studio tańca nie przekazuje danych osobowych do Państw trzecich, jak również nie stosuje narzędzi opartych na profilowaniu.

 • §17 Zmiany Regulaminu
 1. Zmiany Regulaminu są publikowane na stronie www.creativedance.pl . Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. Zmieniony regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego akceptacji przez Klienta.
 2. Zmiany Regulaminu i Cennika nie mają wpływu na czynności dokonane przed wejściem w życie takich zmian.
 3. Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez CD promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.
 • §18 Postanowienia Końcowe
 1. Osoby niepełnoletnie są reprezentowane w zakresie praw i obowiązków przez rodziców lub opiekunów prawnych.
 2. Regulamin, Cennik oraz harmonogram zajęć CD są dostępne w Studio oraz na stronie internetowej www.creativedance.pl.
 3. W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: www.creativedance.pl/polityka-prywatnosci
 4. Teren placówek CD jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie CD znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy recepcji, instruktorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu studia, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy studia i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.
 5. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.
 • §19 COVID
 1. Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi CD stosuje się nastepujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi: 
  a. zajęcia trwają 45 minut, a liczba uczestników zajeć może wynosic maksymalnie 170 osób + trenerzy prowadzący i obsługa studia (łącznie mała i duża sala – 50 mała – 120 duża tj. 1,5m2 na osobę)
  b.uczestnik jest zobowiązany do przyjścia nie wcześniej niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć/rezerwacji, jeśli to możliwe, mając na sobie już częściowo strój sportowy, by tym samym skrócić czas przebywania na terenie obiektu. Uczestnik jest zobowiązany do sprawnego opuszczenia obiektu po zakończonym treningu. 
  c. Uczestnik jest zobowiązany do przynoszenia własnego, czystego ręcznika treningowego oraz zachowania wszystkich środków higieny, które są wymagane i o których informacje są rozmieszczone na terenie obiektu.
  d. Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie. 
  e. CD dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod linkiem: www.creativedance.pl/covid
  • §20 – Zasady funkcjonowania placówki w związku z ograniczeniami związanymi z rozprzestrzenianiem się SARS-COV-2 po 23.10.2020 r.
  1. W związku wystąpieniem stanu epidemii obiekt od dnia 23.10.2020 r.  jest przeznaczony wyłącznie dla osób korzystających wyłącznie z zajęć zorganizowanych, zajęć edukacyjnych, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych, o których mowa w § 6 ust. 2 b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10. 2020 Dz.U.2020 poz. 1829.
      a. w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby, które spełniają kryteria zawarte w punkcie 1 §20
      b. CD zastrzega możliwość weryfikacji, czy osoba korzystająca z usługi spełnia wymogi opisane w punkcie 1 §20   w tym zażądać dodatkowego oświadczenia lub innego potwierdzenia stanu faktycznego
      c. jako wykładnie prawną i definicje respektuje się definicje słownikową PWN / wykładnie akademicką i praktyków z wykształceniem prawniczym
      d. przy stwierdzeniu negatywnej weryfikacji klienta, obiekt ma prawo odmówić obsługi powołując się na zakazy wynikające bezpośrednio obowiązujących przepisów
      e. w przypadku zajęć sportowych realizuje się również kursy edukacji ruchowej, kursy celowe, zajęcia przygotowawcze, wydarzenia sportowe oraz seminaria sportowe.
  2. Od dnia 24.10.2020r., zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020r. Dz.U. 2020 poz. 1871 placówka, zaprzestała świadczenia usług udostępnianiu miejsca do tańczenia organizowanego w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni. Chcąc działać w zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami, pragniemy zauważyć, iż zgodnie z interpretacją Ministerstwa (gov.pl), w.w. punkt dotyczy „udostępniania miejsca do tańczenia, czyli tzw. „wolny parkiet”, nie dotyczy działalności edukacji ruchowej, czy działalności szkół tańca”.
 1.  

Regulamin Tanecznego Klubu Sportowego Creative Dance


TKS Creative Dance (zwany dalej Creative Dance lub CD) jest sekcją sportową Stowarzyszenia Creative Dance w Rumi.. Creative Dance działa w oparciu o statut Stowarzyszenia CD oraz zapisy poniższego regulaminu.
1. Prawa członków CD – zawodników:
Członkowie CD mają prawo do:
1.1. Korzystania z zajęć organizowanych przez Stowarzyszenie CD na zasadach określonych przez organizacje zarządzające obiektami, w których odbywają się szkolenia. Trener/instruktor prowadzący odpowiada za bezpieczeństwo małoletnich uczestników wyłącznie w trakcie trwania zajęć. W czasie poza zajęciami opiekę małoletnim uczestnikom zapewnia rodzic/opiekun prawny.
1.2. Uczestnictwa w zajęciach grupowych i szkoleniach CD. Warunkiem koniecznym jest bieżące opłacanie składek członkowskich.
1.3. Ubiegania się o wzięcie udziału w zajęciach indywidualnych z trenerami/instruktorami CD oraz szkoleniowcami zewnętrznymi za zgodą trenera/instruktora prowadzącego.
1.4. Uczestnictwa w zajęciach innych grup CD, jedynie za zgodą trenera głównego klubu, po uzgodnieniu z trenerem/instruktorem prowadzącym.
1.5. Ubiegania się o wzięcie udziału w szkoleniach krajowych i zagranicznych w uzgodnieniu z trenerem/instruktorem prowadzącym.
1.6. Zgłaszania chęci wzięcia udziału w ogólnopolskich, międzynarodowych zawodach tańca sportowego, organizowanych na terenie Polski i za granicą
oraz w zawodach wojewódzkich czy Mistrzostwach Polski FTS.
1.7. Wzięcia aktywnego udziału w organizowaniu imprez, wydarzeń dotyczących klubu.
1.8. Uczestniczenia w pokazach bezpłatnych i płatnych na imprezach okolicznościowych, organizowanych na terenie Rumi i okolic, po uprzednim poinformowaniu trenera/instruktora prowadzącego. Odpłatność za pokazy jest określona przez trenera głównego klubu, przy ewentualnej konsultacji z trenerem/instruktorem prowadzącym.
1.9. Otrzymania usprawiedliwienia z nieobecności w zajęciach szkolnych w przypadku wyjazdu na szkolenie, udziału w warsztatach lub wyjazdu na
zawody sportowe.
1.10. Składania wniosków do Zarządu Stowarzyszenia CD, w sprawach dotyczących działalności CD wraz z dołączoną propozycją ich
rozwiązania.
1.11. Składania skarg i zażaleń, w zakresie działalności CD do Zarządu Stowarzyszenia CD.
1.12. Finansowego wspierania działalności klubu.
2. Obowiązki członków CD – zawodników:
Podstawowym obowiązkiem członka CD jest godne reprezentowanie Klubu, a także nienaganna postawa sportowca
Rzeczypospolitej Polskiej, stałe podnoszenie poziomu sportowego oraz sportowe współzawodnictwo w zawodach i przestrzeganie regulaminów tych zawodów.
Ponadto, członkowie klubu CD mają obowiązek:
2.1. Przestrzegania statutu CD oraz regulaminu CD.
2.2. Przestrzegania regulaminów i przepisów organizacji, których Stowarzyszenie CD są członkami (m.in. Federacja Tańca Sportowego, PZTS, WDSF, PZST itp).
2.3. Poszanowania mienia CD.
2.4. Regularnego opłacania składek członkowskich, do dnia 10 każdego miesiąca, w wysokości zgodnie z obowiązującym cennikiem CD.

2.4.1. Składki członkowskie oraz opłaty miesięczne i inne opłaty nie podlegają zwrotowi.
2.4.2. W przypadku zalegania z opłaceniem składki członkowskiej, przez okres minimum dwóch miesięcy, członek Klubu nie może uczestniczyć w żadnych dodatkowych zajęciach, organizowanych przez CD (lekcje indywidualne, szkolenia itp.).
2.4.3. W przypadku zalegania z opłaceniem składki członkowskiej przez okres minimum trzech miesięcy, Zarząd Stowarzyszenia CD może podjąć uchwałę o zawieszeniu w prawach członka Klubu.
2.4.4. Zawieszony członek traci prawa klubowe (m.in. udział w zajęciach grupowych, zawodach sportowych) aż do momentu uregulowania płatności.
2.5. Dążenia do ciągłego podnoszenia swoich umiejętności, osiągania jak najlepszych wyników sportowych oraz dbania o swoją sprawność fizyczną.
2.6. Odnoszenia się z szacunkiem do kolegów z Klubu, trenerów i instruktorów, pracowników, kibiców oraz sędziów, a także do przestrzegania zasad fair play.
2.7. Systematycznego, zdyscyplinowanego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach sportowych, treningach a także zawodach. W przypadku nieobecności, zgłoszenia tego faktu trenerowi/instruktorowi prowadzącemu.
2.8. Bezwzględnego uzyskania zgody od trenera lub instruktora prowadzącego na udział w szkoleniach, których organizatorem nie jest CD.
2.9. Powiadomienia trenera/instruktora prowadzącego o złym stanie zdrowia lub kontuzji, przed rozpoczęciem zajęć sportowych.
2.10. Uczestniczenia w umówionych wcześniej szkoleniach indywidualnych ze szkoleniowcami zewnętrznymi.
2.10.1. W sytuacji odwołania szkolenia indywidualnego członek jest zobowiązany powiadomić trenera lub instruktora prowadzącego parę
najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem danego szkolenia.
2.10.2. W sytuacji szkolenia indywidualnego ze szkoleniowcem zewnętrznym, członek ma obowiązek poinformowania o nieobecności minimum 24 godziny przed rozpoczęciem lekcji. Po tym czasie członek jest osobiście zobowiązany do znalezienia pary na zastępstwo, w przeciwnym razie członek zobligowany będzie do pokrycia 100% kosztów szkolenia indywidualnego jakie wynoszą w przypadku szkoleniowca zewnętrznego.
2.11. Godnego reprezentowania klubu na sportowych zawodach krajowych i zagranicznych.
2.12. Dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie swoje, kolegów oraz rywali, podczas zajęć, treningów i zawodów sportowych.
2.13. Dbałości o mienie obiektów sportowych, w których odbywają się zajęcia sportowe, treningi i zawody sportowe.
2.14. Wykonywania prac społecznych na rzecz klubu m.in. brania udziału w pokazach promocyjnych Klubu.
2.15. Zgłoszenia chęci udziału w zawodach sportowych, najpóźniej na jeden dzień przed zamknięciem list startowych lub w terminie wyznaczonym przez CD
2.16. Dopilnowania terminów ważności licencji startowej, a także wypełnienia dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w treningach oraz rywalizacji sportowej.
2.17. W przypadku ograniczeń zdrowotnych, popartych zaświadczeniem lekarskim, niezwłocznego poinformowania instruktora/trenera prowadzącego o zakresie wskazanych ograniczeń.
2.18. Propagowania walorów tańca sportowego oraz dbania o dobre imię Klubu.
2.19. Przestrzegania tajemnicy procesu szkolenia oraz sposobu jego realizacji.
2.20. Pisemnego poinformowania o rezygnacji z przynależności do Klubu oraz uczestnictwa w zajęciach tanecznych. Do momentu wpłynięcia wyżej
wymienionego pisma, odpłatność za składkę członkowską będzie wymagana.
3. Następstwem nieprzestrzegania regulaminu CD mogą być:
3.1. Upomnienie słowne przez trenera lub instruktora prowadzącego danego zawodnika wraz z powiadomieniem rodzica/opiekuna prawnego oraz odpowiedniego organu statutowego CD
3.2. Skierowanie wniosku do odpowiednich organów statutowych CD o rozpatrzenie sprawy. Powyższe zastosowane zostanie w przypadku notorycznych zastrzeżeń, związanych z łamaniem niniejszego regulaminu przez zawodnika.
3.3. Organy statutowe Stowarzyszenia CD, po rozpatrzeniu sprawy, mogą:
3.3.1. Udzielić pisemnego upomnienia danego zawodnika,
3.3.2. Zawiesić zawodnika w prawach członka CD (np. ograniczenie udziału w startach w zawodach sportowych)
3.3.3. Pozbawić członkostwa w CD.
4. Wszystkie sytuacje sporne, a nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozpatrują i rozstrzygają organy statutowe Stowarzyszenia CD.
5. Załącznikiem do powyższego regulaminu jest „Polityka informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych członków CD – załącznik nr 1.
Regulamin został zatwierdzony dn. 31.08.2023.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu CD
Polityka informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych członków CD.
1. Zabrania się rodzicom/opiekunom prawnym i innym osobom postronnym do przebywania na sali ćwiczeń podczas wszystkich szkoleń, bez wcześniejszej zgody trenera lub instruktora prowadzącego.
2. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku podczas trwania wszystkich szkoleń, bez wcześniejszej zgody trenera lub instruktora prowadzącego.
3. Zobowiązuje się rodziców/opiekunów prawnych i inne osoby postronne do nieingerowania w tryb i sposób prowadzenia wszystkich szkoleń przez trenera, instruktora prowadzącego czy szkoleniowca zewnętrznego.
4. W przypadku szkodliwych działań, podważających dobre imię Klubu CD i autorytet trenerów, instruktorów oraz działaczy, które to działania mogą być potraktowane jako poczynania na szkodę Klubu, organy statutowe CD mogą podjąć adekwatne środki formalne.
5. W przypadku niedyspozycyjności zdrowotnej zawodnika, w trakcie trwania zajęć sportowych, zawodów obozu szkoleniowego itp. zobowiązuje się rodzica/opiekuna prawnego do niezwłocznego zorganizowania odbioru zawodnika.
6. Rodzice/opiekunowie prawni i inne osoby postronne, towarzyszące zawodnikom   podczas zawodów, zobowiązane są zachować się w sposób kulturalny, mając na uwadze pozytywny i mobilizujący doping zawodników.